Algemene voorwaarden gthq

 1. DEFINITIES
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  a) Aanbieder: GTHQ en ingehuurde derden
  b) Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee aanbieder direct of indirect
        een 
  overeenkomst aangaat, waaronder een ieder die een evenement van aanbieder
        bezoekt of hieraan deelneemt.
   c) Evenement: diensten, leveringen, werkzaamheden, waarop de overeenkomst
        betrekking 
  hebben.
 1. TOEPASSELIJKHEID
  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes
          en overeenkomsten van aanbieder, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk en
          schriftelijk is afgeweken.
  2.2 Algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk
          van de hand gewezen.
  2.3 Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment
          geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd worden dan tast dat de geldigheid van
          de overige bepalingen niet aan en zal de betreffende bepaling vervangen worden
          door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht
          mogelijk benadert.
 1. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
  3.1 Offertes en aanbiedingen van aanbieder zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
          anders is overeengekomen.
  3.2 Aanbieder is niet gehouden haar offertes of aanbiedingen gestand te doen indien
          Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke
          vergissing of verschrijving bevat.
  3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW van
          overheidswege, tenzij aanbieder anders aangeeft.
 1. UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMSTEN
  4.1 Aanbieder is bevoegd een evenement te wijzigen, te verplaatsen, te annuleren
          en/of zaken die ter beschikking zijn gesteld te wijzigen of te vervangen door een
          naar het oordeel van aanbieder te bepalen gelijkwaardig alternatief indien
          aanbieder dit nodig acht voor een goed functioneren en/of voor de veiligheid van
          personen, zonder dat aanbieder een schadevergoeding aan Klant verschuldigd is.
  4.2 Aanbieder is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden te
          betrekken, zonder dat Klant hiervan in kennis wordt gesteld.
  4.3 Aanbieder is bevoegd om tegelijkertijd meerdere evenementen met meerdere
          Klanten te laten plaatsvinden op dezelfde locatie, een en ander voor zover de
          omvang van deze locatie dit toelaat.
  4.4 Aanbieder is bevoegd om van Klant (en/of van de (wettelijk)vertegenwoordiger bij
          minderjarigen) te verlangen dat een vrijwaringsverklaring wordt getekend
          voordat Klant deelneemt aan een evenement. Indien Klant deze vrijwaring niet
          tekent dan heeft BRP het recht om Klant van deelname uit te sluiten.
 1. AANSPRAKELIJKHEID
  5.1 Deelname aan activiteiten en het betreden van locaties die aanbieder gebruikt bij
          de uitvoering van haar overeenkomsten (zoals circuits, kartbanen, paddocks en
          horeca ruimtes) zijn voor eigen risico van Klant.
  5.2 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens een evenement die
          direct of indirect door Klant wordt geleden, van welke aard ook, zoals
          verwondingen, botbreuken, lichamelijk of geestelijk letsel, of schade ten gevolge
          van overlijden.
  5.3 Aanbieder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.
  5.4 Aanbieder is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade naar aanleiding
          van deelname aan activiteiten, waaronder gevolgschade.
  5.5 Aanbieder kan Klant aansprakelijk stellen indien een voertuig schade oploopt
          veroorzaakt door het onzorgvuldig handelen van Klant.
  5.6 Ouders of wettelijk vertegenwoordigers dragen te allen tijde het volledige risico
           van schade indien een minderjarige (< 18 jaar) een evenement bezoekt of hieraan
           deelneemt en aanvaarden dit verhoogde risico.
  5.7 Aanbieder is niet verplicht tot vergoeding van enige schade indien Klant zijn
          verplichtingen, zoals genoemd onder artikel 6 Algemene Voorwaarden niet
          naleeft. Hieronder wordt ook verstaan dat Klant onjuiste of onvolledige
          informatie aan aanbieder heeft verstrekt.
  5.8 De beperkingen van aansprakelijkheid genoemd in artikel 5.1. tot en met 5.9
          gelden niet voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid
          van aanbieder of haar leidinggevenden.
  5.9 Klant dient voor deelname een vrijwaring te tekenen, wanneer deze getekend is
          heeft de inhoud van de vrijwaring steeds voorrang boven de Algemene
          Voorwaarden.
 1. VERPLICHTINGEN KLANT
  6.1 Klant is te allen tijde verplicht om aanwijzingen, instructies, voorschriften en
          huisregels van aanbieder na te leven en om de ter beschikking gestelde zaken als
          een goed huisvader te behandelen.
  6.2 Klant zal aanbieder steeds tijdig alle medewerking en informatie verschaffen, die
          voor aanbieder nodig of nuttig zijn om de diensten of leveringen te kunnen
          verrichten.
  6.3 Klant is verplicht om bij deelname aan de activiteiten van aanbieder in een goede
          gezondheid te verkeren. Klant is niet toegestaan om deel te nemen aan een
          evenement bij gezondheidsklachten, zoals rug-, nek-, hartklachten, kortademig,
          indien zwanger of onder invloed van medicijnen, drugs of alcohol.
  5.4 Huisdieren zijn bij een evenement niet toegestaan.
  5.5 Klant is verplicht op het moment van het evenement de leeftijd te hebben van 16
          jaar of ouder.
  5.6 Aanbieder is bevoegd om Klant van (verdere) deelname uit te sluiten indien Klant
          enige instructie of voorschrift niet naleeft of als Klant naar het oordeel van
          aanbieder niet in staat is om op een verantwoorde wijze deel te nemen aan een
          evenement. In geval van uitsluiting van deelname maakt Klant geen aanspraak op
          restitutie van enig reeds betaald bedrag, noch anderszins op vergoeding van
          schade of kosten.
 1. ANNULEREN OF VERPLAATSEN
  7.1 De klant is aanbieder 100% van het factuurbedrag verschuldigd bij annulering,
          verplaatsing of ‘no show’ op de dag van of voor het evenement door de klant.
  7.2 De bepalingen genoemd in dit artikel gelden niet indien aanbieder met Klant
          uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen.
 1. OVERMACHT
  8.1 Aanbieder is te allen tijde gerechtigd om een evenement of een onderdeel af te
          gelasten vanwege overmacht.
  8.2 In geval van overmacht, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, zal aanbieder een
          voorstel doen voor een alternatief. De Klant heeft enkel aanspraak op restitutie
          van door haar vooruitbetaalde bedragen indien en voor zover die zien op
          prestaties die op grond van de overeenkomst geheel niet zijn uitgevoerd. Iedere
          andere aanspraak, waaronder schadevergoeding, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. OPSCHORTING EN ONTBINDING
  9.1 Aanbieder is bevoegd om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien:
          – Klant enige verplichting niet of niet volledig nakomt.
          – Klant de aanbetaling niet heeft voldaan.
          – er een gegronde reden is om te vrezen dat Klant zijn verplichtingen niet 
              behoorlijk kan nakomen.
 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  10.1 Aanbieder is bevoegd om tijdens een evenement beeld- en/of geluidsopnamen te
             maken waarop Klant zichtbaar is en om deze openbaar te maken.
 1. GESCHILLEN
  11.1 Op alle overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen met aanbieder is
             Nederlands recht van toepassing.
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsgierig naar wat deze nieuwe E-sport in de toekomst nog meer brengt? Meld je aan en ontvang 1x per maand het laatste nieuws met updates over de events, competities, activiteiten en kortingsacties bij RacingHub en natuurlijk de laatste ontwikkelingen in de (sim)race wereld. Schrijf je nu in en ontvang 10 % korting op je volgende reservering.

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'. Cookie instellingen Accepteer cookies

Nodig vrienden uit

X
Signup to start sharing your link
Signup