Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van V.O.F. RacingHub (hierna: RacingHub).
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, strippenkaarten, abonnementen en cadeaubonnen via www.racinghub.nl of aan de kassa.

RacingHub
Krommewetering 91
3543 AN Utrecht
Tel: +31 (0) 6 25120027
Email : [email protected]

De koper: de koper is hetzij een consument, hetzij een bedrijf. Onder een consument wordt verstaan: een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een bedrijf wordt gedefinieerd als iedere persoon/personen welke niet onder de definitie consument valt/vallen. Op een bedrijf is de ‘Wet Kopen op Afstand’ niet van toepassing.

Met het reserveren of kopen van strippenkaarten, abonnementen en cadeaubonnen ga je akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden en de huisregels van RacingHub. De algemene voorwaarden liggen ter inzage bij de kassa en zijn te lezen op www.racinghub.nl. De verkoopvoorwaarden en de huisregels van RacingHub worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

consument

Reserveringen

1) Een consument kan reserveren via de website www.racinghub.nl. Groepen groter dan 8 personen kunnen voor reserveringen telefonisch
      of per e-mail contact opnemen
2) Na de reservering ontvangt de consument een bevestigingsmail op het door de consument opgegeven e-mailadres.
3) RacingHub is niet aansprakelijk indien de consument het ingevoerde e-mailadres niet correct is, of als het e-mailaccount niet correct werkt.
4) Op de reservering is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen volgens de ‘Wet Kopen op Afstand’ niet van toepassing omdat het een vorm van
      vrijetijdsbesteding is.
5) RacingHub behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een reservering te wijzigen, weigeren dan wel te annuleren. De
      consument wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
6) Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd
      kan worden, aanvaard RacingHub geen enkele aansprakelijkheid. En heeft de consument geen recht op terugbetaling.
7) Indien door storing van Wifi of defect aan mobiele telefoon van consument er geen gebruik kan worden gemaakt van apps of websites
      aanvaardt RacingHub geen enkele aansprakelijkheid en heeft de consument geen recht op terugbetaling.

cadeaubonnen / tegoed

1)   Een consument kan een cadeaubon/tegoed kopen via de website www.racinghub.nl.
2)   Iedere cadeaubon (tegoed) is voorzien van een unieke couponcode. Iedere cadeaubon (tegoed) wordt slechts éénmaal verstrekt. Je dient
        de cadeaubon 
(inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde
        derden van de 
code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen
        originele
cadeaubonnen (tegoed) en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan RacingHub te worden verstrekt. 
        RacingHub behoudt zich het recht voor om een cadeaubon/tegoed uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (in
        geval
 van elektronische cadeaubon de e-mail die door RacingHub of een door RacingHub aangewezen derde partij aan jou is verzonden
        en 
waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
3)   Om een cadeaubon/tegoed te gebruiken dient de consument een van de activiteiten te reserveren. Tijdens het reserveren kan de
        couponcode in 
de winkelmand worden ingevoerd.
4)   Cadeaubonnen/tegoed zijn onbeperkt geldig.
5)   Alleen cadeaubonnen/tegoed uitgegeven door RacingHub zijn inwisselbaar bij RacingHub.
6)   Cadeaubonnen/tegoed kunnen niet voor reeds bestaande reserveringen gebruikt worden.
7)   Cadeaubonnen/tegoed of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
8)   De restwaarde van de cadeaubon/tegoed kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar op de website van
        RacingHub. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waarmee het eerste
        gebruik
 van de cadeaubon heeft plaatsgevonden.
9)   Van reeds gebruikte cadeaubonnen/tegoed is alle informatie m.b.t. code en restwaarde ook beschikbaar via het RacingHub website.
10) Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen)/tegoed, dient het verschil betaald te
         worden 
middels iDEAL.
11) Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van RacingHub de cadeaubonnen/tegoed voor commerciële doeleinden te
         gebruiken.
12) Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd 
         kan worden, aanvaard RacingHub geen enkele aansprakelijkheid. En heeft de consument geen recht op terugbetaling.
14) Indien door storing van Wifi of defect aan mobiele telefoon van consument er geen gebruik kan worden gemaakt van apps of websites 
        aanvaardt RacingHub geen enkele aansprakelijkheid en heeft de consument geen recht op terugbetaling. 

strippenkaarten

1)   Een consument kan een strippenkaart kopen via de website www.racinghub.nl
2)   Om een strippenkaart te gebruiken dient de consument een van de activiteiten te reserveren. Tijdens het betaalproces selecteert de
       consument vervolgens als betaalmethode “strippenkaart” in.
3)   Strippenkaarten hebben een geldigheidsduur van 3 maanden.
4)   Alleen strippenkaarten uitgegeven door RacingHub zijn inwisselbaar bij RacingHub.
5)   Strippenkaarten kunnen niet voor reeds bestaande reserveringen gebruikt worden.
6)   Strippenkaarten of reststrippen zijn niet inwisselbaar voor geld.
7)   De reststrippen van de strippenkaart kunnen worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze zijn zichtbaar op de website van
        RacingHub.
8)   Een strippenkaart is strikt persoonlijk.
9)   De reststrippen zijn niet overdraagbaar en kunnen uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van
        de strippenkaart heeft plaatsgevonden en gedurende de geldigheidsduur van de strippenkaart.
10) Van reeds gebruikte strippenkaarten is alle informatie m.b.t. reststrippen en geldigheidsduur ook beschikbaar via de RacingHub website.
11) Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van RacingHub de strippenkaarten voor commerciële doeleinden te
         gebruiken.
12) Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd
         kan worden, aanvaard RacingHub geen enkele aansprakelijkheid. En heeft de consument geen recht op terugbetaling.
13) Indien door storing van Wifi of defect aan mobiele telefoon van consument er geen gebruik kan worden gemaakt van apps of websites
         aanvaardt RacingHub geen enkele aansprakelijkheid en heeft de consument geen recht op terugbetaling.

bedrijf

1) Een bedrijf kan reserveren middels een e-mail of telefonisch contact.
2) Na de reservering ontvangt het bedrijf een factuur op het opgegeven e-mailadres.
3) Na betaling van de factuur ontvangt het bedrijf een bevestigingsmail, op het opgegeven e-mailadres, dat de reservering definitief is
4) RacingHub behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een reservering te wijzigen, weigeren dan wel te annuleren. Het bedrijf
      wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
5) Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd
     kan worden, aanvaard RacingHub geen enkele aansprakelijkheid. En heeft het bedrijf geen recht op terugbetaling.

betalingsvoorwaarden

Consument

De betaling van de reservering geschiedt vooraf online of middels factuur waarbij de betaling dient plaats te hebben gevonden voordat de afspraak gepland staat.

Volgens de Nederlandse wetgeving is ieder bedrijf dat online betalingen ontvangt (o.a. iDeal) verplicht om samen te werken met een gecertificeerde betaalpartner; een zogeheten PSP (Payment Service Provider). Deze regelgeving is er als bescherming voor de consument, zodat hun betaling veilig wordt verwerkt.

RacingHub heeft ervoor gekozen samen te werken met Mollie:
Mollie payments
IBAN-nummer voor betalingen: NL68 RABO 0322 9927 29

Bedrijf

De betaling van de reservering geschiedt vooraf middels factuur waarbij de factuur dient te zijn voldaan voordat de afspraak plaatsvindt.

Wijzigen reservering

• Voor groepen tot 8 personen geldt; kosteloos aanpassen van de aantallen is tot uiterlijk 24 uur van tevoren mogelijk. Bij aanpassen van de
     aantallen naar beneden binnen 24 uur van tevoren, kan voor het afgemelde aantal geen restitutie plaatsvinden, echter wel een nieuwe
     datum worden vastgelegd (dit kan eenmalig).

• Voor groepen vanaf 8 personen geldt; tot 7 dagen van tevoren kan het gastenaantal met kosteloos worden gewijzigd. Bij aanpassen van de
    aantallen naar beneden binnen 7 dagen van tevoren, kan voor het afgemelde aantal geen restitutie plaatsvinden en wordt 100% van de
     originele reservering in rekening gebracht.

Indien je de reservering wenst te wijzigen, dien je RacingHub hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Je ontvangt van RacingHub een nieuwe bevestiging van de reservering.

annuleringsvoorwaarden

• Voor groepen tot 8 personen en individuele reserveringen geldt; kosteloos annuleren is mogelijk tot uiterlijk 24 uur van tevoren. Bij
    no-show (het niet opdagen bij een reservering) wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

• Voor groepen vanaf 8 personen geldt; tot zeven dagen van tevoren kan de totale reservering kosteloos worden geannuleerd. Binnen zeven
    dagen voor de datum van de reservering Indien je de reservering wenst te annuleren, dien je RacingHub hiervan zo spoedig mogelijk

bijzonderheden reservering

Bij groepen van 15 personen is het mogelijk om catering te bestellen. Indien er bijzonderheden zijn betreffende de reservering wordt RacingHub hier graag uiterlijk zeven dagen van tevoren van op de hoogte gesteld. Denk hierbij aan dieetwensen en de aanwezigheid van mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.

Indien de veiligheid in het geding komt, behouden wij het recht voor om deelname aan de activiteiten te weigeren.

overig

1) Indien RacingHub door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen bestaat er geen recht op terugbetaling.
2) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
      alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop RacingHub geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor RacingHub
      niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte,
      pandemie, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, extreme weersomstandigheden en transportbelemmeringen.
3) De gegevens die vermeld staan op de site en in eventueel promotiemateriaal worden louter ter informatie verstrekt. RacingHub aanvaardt
     geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande
     kennisgeving. RacingHub kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door gebruik te maken van deze
     informatie.
4) Bij alle reserveringen en aankopen bij RacingHub accepteert de consument/bedrijf uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid
      van deze algemene voorwaarden en het huisreglement van RacingHub. De algemene voorwaarden liggen ter inzage bij de kassa en is te
      lezen op www.racinghub.nl/algemenevoorwaarden.
5) RacingHub respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de
      consument/bedrijf aan RacingHub verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
6) Indien de consument daartoe toestemming verleent, zullen de persoonsgegevens gebruikt worden om de consument op de hoogte te
      houden van nieuwe producten en activiteiten van RacingHub.
7) Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8) In alle overige gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van RacingHub.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsgierig naar wat deze nieuwe E-sport in de toekomst nog meer brengt? Meld je aan en ontvang 1x per maand het laatste nieuws met updates over de events, competities, activiteiten en kortingsacties bij RacingHub en natuurlijk de laatste ontwikkelingen in de (sim)race wereld. Schrijf je nu in en ontvang 10 % korting op je volgende reservering.

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'. Cookie instellingen Accepteer cookies

Nodig vrienden uit

X
Signup to start sharing your link
Signup